• Welcome to Himmafushi

 • Rooms at Kanbili GH

  Cozy room from a guest house infront of the beach

 • Lounge at bito’s GH

  Open lounge at local guest house

 • Seabreeze Cafe & Boutique

  Restaurent by the beach

 • Grilled Tuna with Boiled Vegetable

  Your Lunch at Oevaru restaurent

 • Stories of surf lineup

 • Snaps with local Celebrities

  Swimming with turtles

 • Bike Rides to Jailbreaks

  Riding your bike to in house surf spots

Indulge : covering where you can stay and eat in Himmafushi

ރަށުގައި ހުރުމަށް ޚާއްސަ ތަންތަނާއި ކެއިންބުއިމަށް  ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނުގެ  އެންމެހައި މައުލޫމާތު  ގެނެސްދިނުން

People : bringing stories of the people

ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ވާހަކަ ގެނެސްދިނުން

Explore : Exploring activities and excursion in the island

 ރަށުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ހިންގާ އެކި ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމަށާއި ރަށުގެ މާހައުލަށް  ފަރިތަކޮށްދިނުން